Written by 09:44 Klimat, Nauka

WMO wskazuje na priorytetowe zadania w zakresie obserwacji klimatu

W najnowszym raporcie Global Climate Observing System (GCOS) określono działania, mające na celu skuteczne pozyskiwanie i monitorowanie podstawowych informacji na temat systemu klimatycznego Ziemi, co pozwoli na lepsze zrozumienie zachodzących zmian i adaptację do nowej rzeczywistości.

Obserwacje klimatu mają kluczowe znaczenie. To dzięki nim wiemy, że system klimatyczny naszej planety się zmienia, a głównym winowajcą jesteśmy my sami. Jednocześnie prowadzone na całym świecie badania pokazują, w jaki sposób ograniczać globalny wzrost temperatury poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych i dostarczają wiarygodnych prognoz, pozwalających na opracowanie skutecznych rozwiązań adaptacyjnych.

„Wszystkie działania, mające na celu przystosowanie się do zmiany klimatu lub łagodzenie konsekwencji tej zmiany, muszą opierać się na rzetelnych i dokładnych informacjach, które można uzyskań tylko poprzez globalny system obserwacji. Powinien on obejmować monitoring całego ekosystemu Ziemi, od atmosfery po oceany, od kriosfery po biosferę, a także cykl obiegu wody oraz budżety energii i gazów cieplarnianych”. – powiedział prof. Petter Taalas, sekretarz generalny WMO.

Globalny system obserwacji klimaty (GCOS) umożliwia gromadzenie i dokumentowanie dane potrzebnych do bieżącego monitorowania systemu klimatycznego i oceny wpływu zmienności i zmiany klimatu. Obejmuje on zarówno obserwacje naziemne, jak i satelitarne 54 podstawowych zmiennych klimatycznych. Informacje te są wykorzystywane przy opracowywaniu corocznych raportów WMO o stanie klimatu na świecie oraz w ocenach IPCC.

„Bez obserwacji nie uczymy się, a jeśli w pełni nie rozumiemy systemu klimatycznego, nie możemy przewidzieć jego zmian oraz właściwie się do nich dostosowywać. Dlatego konieczna jest ciągła obserwacja kluczowych elementów klimatu”. – prof. Peter Thorne, przewodniczący Panelu Obserwacji Atmosfery Klimatu GCOS.

W ramach inicjatywy GCOS regularnie opracowywane są raporty, w których ocenia się postępy i braki w rozwoju systemów obserwacji klimatu. Na tej podstawie WMO sporządza plany wdrożeniowe zawierające propozycje działań naprawczych. Plan GCOS’2022 stanowi kluczowy wkład do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) i zostanie przedstawiony podczas tegorocznego COP27, które rozpocznie się w listopadzie w Egipcie. Zawarto w nim najważniejsze praktyczne działania, które należy podjąć w ciągu najbliższych 5-10 lat:

1. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju i stałego finansowania systemu.
2. Wypełnianie luk w danych, zwłaszcza w zakresie pomiarów naziemnych w częściach Afryki, Ameryki Południowej, Azji Południowo-Wschodniej, w głębinach oceanicznych i regionach polarnych.
3. Poprawa jakości, dostępności i użyteczności danych (unifikacja).
4. Zarządzanie danymi, poprzez tworzenie globalnych repozytoriów z bezpłatnym i otwartym dostępem, a także cyfryzacja danych papierowych.
5. Wsparcie regionalnej i globalnej koordynacji służb meteorologicznych i hydrologicznych.
6. Reagowanie na pojawiające się potrzeby i wsparcie działań adaptacyjnych.

Program Global Climate Observing System jest współfinansowanych przez WMO, Międzyrządową Komisję Oceanograficzną UNESCO, Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) oraz Międzynarodową Radę Naukową (ISC).


Opracowano na podstawie informacji prasowych WMO.
Zdjęcie główne:
Trail | Unsplash

(Visited 55 times, 1 visits today)
Tagi: , , , , , Last modified: 1 września 2023
Close