Written by 08:03 Klimat

10 wydarzeń klimatycznych 2022, o których trzeba pamiętać

Barack Obama: „Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, nauka wydaje się kluczem do przetrwania. Zarówno dla naszej planety, jak i nas samych jako narodu oraz naszego dobrobytu i bezpieczeństwa. Nadszedł czas, byśmy znowu naukę zaczęli traktować jako jedną z najważniejszych dziedzin życia”. Trzymając się tej dewizy przypominamy o najważniejszych wydarzeniach klimatycznych, które odbędą się w tym roku i którym trzeba się uważnie przysłuchiwać.

23-27 stycznia, Doha, Katar | 5. Konferencja ONZ ws. Krajów Najsłabiej Rozwiniętych (LDC5)

Konferencja odbywa się co 10 lat i ma charakter okrągłego stołu, przy którym spotykają się szefowie państw i rządów LDC oraz przedstawiciele instytucjonalni wysokiego szczebla. Rozmowy poświęcone są zmianie klimatu i najpilniejszym problemom, z którymi borykają się kraje najsłabiej rozwinięte, w tym niezbędnego wsparcia, jakiego potrzebują, aby wzrost gospodarczy nie następował kosztem ich i tak już delikatnych ekosystemów i zmniejszających się zasobów naturalnych.

Na konferencji LDC5 oczekuje się, że społeczność międzynarodowa dokona kompleksowej oceny realizacji dotychczasowych ustaleń oraz uzyska dodatkowe środki finansowe i działania na rzecz krajów najsłabiej rozwiniętych. Wsparcie to ma pomóc przezwyciężyć wyzwania strukturalne, wyeliminować ubóstwo oraz osiągnąć cele rozwojowe i umożliwić przejście z kategorii krajów najsłabiej rozwiniętych do rozwijających się.

Luty-wrzesień | IPCC Assessment Report

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), który publikuje raporty na temat zmiany klimatu, konsekwencji, możliwości adaptacji oraz ograniczenia globalnego ocieplenia, we wrześniu 2022 r. przedstawi pierwszy od czasu porozumienia paryskiego raport podsumowujący (Assessment Report).

Szósty raport IPCC (AR6) będzie zawierał wkład trzech grup roboczych kierowanych przez czołowych naukowców na świecie w zakresie fizycznych podstaw zmiany klimatu (raport I Grupy Roboczej WGI – opublikowany w sierpniu 2021 r.), skutków, podatności i adaptacji do zmiany klimatu (raport II Grupy Roboczej WGII) oraz ograniczenia (mitygacji) zmiany klimatu (raport III Grupy Roboczej WGIII).

Raport II Grupy Roboczej ukaże się pod koniec lutego. W opracowaniu omówiony zostanie wpływ zmiany klimatu na człowieka i systemy przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem podatności, zdolności i ograniczenia ekosystemów w adaptacji do tych zmian. Autorzy przyjrzą się możliwościom stworzenia zrównoważonej przyszłości poprzez sprawiedliwe i zintegrowane podejście do działań łagodzących i adaptacyjnych we wszystkich skalach.

W kwietniu planowana jest publikacja raportu III Grupy Roboczej, w którym omawia się globalne i krajowe wysiłki na rzecz łagodzenia niszczycielskich i negatywnych skutków zmiany klimatu. W raporcie znajdzie się przegląd innowacji i rozwiązań w systemach energetycznych i miejskich oraz w takich sektorach jak: leśnictwo i użytkowanie gruntów, budownictwo, transport, przemysł. Przedstawione zostaną powiązania między krótko-, średnio- i długoterminowymi planami ograniczenia emisji, z naciskiem na krajowe plany działania oraz zobowiązania NDC.

28 lutego – 3 marca, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie | Tydzień Klimatyczny Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

Pierwsza edycja wydarzenia, pod auspicjami ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), stanowi ważny kamień milowy w przygotowaniu do COP27, który odbędzie się w listopadzie w Egipcie.

Tydzień klimatyczny, organizowany przez rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich, przy wsparciu ONZ i innych wielostronnych i krajowych agencji, skoncentruje się na regionalnych działaniach na rzecz klimatu i współpracy potrzebnej do budowy gospodarek i społeczeństw odpornych na zmianę klimatu oraz zintegrowania działań na rzecz klimatu z ożywieniem pandemicznym. Główne wydarzenia odbędą się w Dubai Exhibition Centre.

25 kwietnia – 8 maja, Kunming, Chiny | Konferencja ONZ na Temat Różnorodności Biologicznej (część II)

Konferencja ONZ, która miała się odbyć w 2020 r. w Chinach, została teraz podzielona na dwie części. W październiku 2021 r. odbyła się pierwsza część, w trakcie której przygotowano grunt pod kolejne spotkanie wiosną 2022 r. oraz przyjęto deklarację wzywającą kraje do negocjacji i uzgodnienia globalnych ram różnorodności biologicznej, a także ustanowienia funduszu bioróżnorodności.

Druga część konferencji będzie ważnym krokiem dla ochrony bioróżnorodności na świecie ze względu na przyjęciem ram, które na nowo zdefiniują nasze relacje ze środowiskiem naturalnym. Będą one obejmowały 21 celów i 10 „kamieni milowych”, które mają zostać osiągnięte do 2030 r., z poprawą netto do 2050 r. Wśród najważniejszych celów znajdzie się zachowanie i ochrona co najmniej 30 procent lądów i oceanów na Ziemi

Kraje miały czas do 2020 r., aby osiągnąć Cele Planu Strategicznego dla Różnorodności Biologicznej na lata 2011-2020, znane jako Aichi Targets. Pomimo pewnych postępów, najważniejsze zadania – jak ochrona gatunków przed wyginięciem, czy ograniczenie wycinki i zanieczyszczenia lasów – nie zostały osiągnięte. Nowe ramy będą miały decydujące znaczenie w przeciwdziałaniu postępującemu spadkowi bioróżnorodności.

2-6 maja, Seul, Korea Południowa | XV Światowy Kongres Leśny

Wyeliminowanie emisji związanych z wylesianiem oraz promowanie odbudowy lasów i przywracania krajobrazu może zmniejszyć globalne emisje netto nawet o 30 procent. W ciągu następnej dekady lasy mogą zapewnić nawet 50 procent dostępnych oszczędnych środków łagodzących.

Odbywający się pod hasłem „Budowanie zielonej, zdrowej i odpornej przyszłości z lasami”, Światowy Kongres Leśny skupi się na sześciu tematach, w tym na zatrzymaniu utraty lasów, zrównoważonym wykorzystaniu rozwiązań proekologicznych i zasobów leśnych oraz monitorowaniu i zbieraniu danych dotyczących obszarów leśnych.

9-21 maja, Wybrzeże Kości Słoniowej | 15. Konferencja ONZ Dotycząca Pustynnienia

W 2019 roku Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) informował, że około 500 milionów ludzi mieszka na obszarach dotkniętych pustynnieniem. Kiedy ziemia ulega degradacji, staje się mniej wydajna, co ogranicza uprawę i zmniejsza zdolność gleby do wchłaniania węgla. Zaostrza to zmiany klimatyczne i ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak susze, fale upałów i burze piaskowe, a także pogłębia pogłębia degradację gleby na wiele różnych sposobów.

W trakcie kolejnej konferencja na temat pustynnienia, uczestnicy będą wzywać światowych liderów i społeczności do zwiększenia skali rekultywacji gruntów oraz wdrażania naturalnych rozwiązań w zakresie działań na rzecz ochrony klimatu.

2-3 czerwca, Szwecja | Sztokholm+50

Pięćdziesiąt lat temu pierwsza światowa konferencja na temat środowiska odegrała znaczącą rolę w zwróceniu uwagi na związek między jakością środowiska i jego ochroną a osiągnięciem celu łagodzenia ubóstwa. W konsekwencji powołano Program Środowiskowy ONZ (UNEO) i rozpoczęto tzw. dyplomację ekologiczną, której celem jest dążenie do pogodzenia rozwoju gospodarczego z zachowaniem zasobów środowiskowych oraz wdrożenie koncepcji zrównoważonego rozwoju. Zaowocowało to również utworzeniem krajowych ministerstw środowiska oraz szeregiem nowych globalnych porozumień na rzecz ochrony środowiska.

W trakcie międzynarodowego spotkania „Sztokholm+50: zdrowa planeta dla dobrobytu wszystkich – nasza odpowiedzialność, nasza szansa” omówione zostaną najważniejsze działania, jakie należy pilnie podjąć na rzecz przekształcania gospodarek i społeczeństw, by osiągnąć trwała transformację w kierunku zrównoważonej przyszłości oraz odbudowy po pandemii COVID-19. Spotkanie wzmocni również przesłanie i wyniki wydarzenia upamiętniającego 50. rocznicę UNEP@50, które odbędzie się w marcu 2022 r. w Nairobi.

26-30 czerwca, Katowice, Polska | Światowe Forum Miejskie (WUF)

Przewiduje się, że do 2050 r. ludność miast, w których mieszka dziś 4,5 miliarda ludzi, wzrośnie o prawie 50 procent. Jednocześnie miasta są motorem wzrostu i innowacji, generują 80 procent światowego PKB i 70 procent globalnej emisji dwutlenku węgla. Do 2050 r. 800 milionów ludzi w 570 nadmorskich miastach może być narażona na skutki podniesienia się poziomu morza oraz nasilające się sztormy. Globalne ocieplenie może sprawić, że ponad 1,6 miliarda mieszkańców miast będzie musiało stawić czoła średniej temperaturze w lecie wynoszącej 35 stopni Celsjusza.

Celem cyklicznej konferencji jest promocja zrównoważonego rozwoju miast i dyskusja nad wyzwaniami współczesnej urbanizacji. Każda edycja WUF to okazja do wymiany dobrych praktyk. Jej uczestnicy wypracowują rekomendacje dla polityki miejskiej oraz rozwoju regionalnego dla rządów i samorządów lokalnych. Nadchodzące Światowe Forum Miejskie, organizowane pod hasłem „Transforming our Cities for a Better Urban Future”, będzie okazją do spojrzenia na przyszłość miast przez pryzmat obecnych trendów, wyzwań i możliwości, oraz w jaki sposób przygotować je do radzenia sobie z teraźniejszością i przyszłymi wstrząsami. Tematami poruszanymi podczas 11 edycji wydarzenia będzie transformacja miast w kierunku bezpiecznych, zdrowych, przyjaznych i zapewniających wysoką jakość życia mieszkańców. Wydarzenie skupia każdorazowo między innymi przedstawicieli rządów, regionów, miast, organizacji pozarządowych, a także organizacji oraz instytucji finansowych. Ważną grupą uczestniczącą w WUF są młodzi ludzie zrzeszeni w organizacjach i radach.

7 czerwca – 1 lipca, Lizbona, Portugalia | Konferencja ONZ na Temat Oceanów

Ocean jest naszym największym sojusznikiem w walce na rzecz przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu. Wytwarza 50 procent potrzebnego tlenu i pochłania 25 procent całej emisji dwutlenku węgla. To nie tylko „płuca planety”, ale także największy pochłaniacz CO2 – ważny bufor chroniący and przed skutkami zmiany klimatu. Niestety w wyniku działalność człowieka morza i oceany tracą naturalne siedliska, niebezpiecznie się ogrzewają, zmieniają się ich charakterystyki fizyko-chemiczne co wpływa na system klimatyczny Ziemi.

Zbliżająca się konferencja oceaniczna, która miała się odbyć w 2020 r., będzie drugim spotkaniem ONZ na wysokim szczeblu w tej sprawie. Wydarzenie, zorganizowane przy wsparciu rządów Portugalii i Kenii, będzie okazją do wezwania światowych liderów i przedstawicieli różnych sektorów gospodarek do zwiększenia ambicji, zmobilizowania partnerstw i inwestycji w rozwiązania w oparte na nauce, aby odwrócić negatywne trendy związane ze stanów mórz i oceanów. Będzie to również wezwanie społeczności, przedsiębiorstw i osób prywatnych do zaangażowania się w odpowiedzialne korzystanie z zasobów oceanicznych.

7-18 listopada, Szarm el-Szejk, Egipt | Konferencja ONZ w Sprawie Zmian Klimatu (COP27)

Oczekuje się, że konferencja przyspieszy globalne rozmowy na temat klimatu, zmobilizuje do działania i będzie ważna dla głębszej analizy skutków zmian klimatycznych w Afryce. Opublikowany w 2021 r. raport Światowej Organizacji Meteorologicznej i jej partnerów „Stan klimatu w Afryce 2020” ostrzegał przed nieproporcjonalną wrażliwością kontynentu i o tym, że do 2030 r. nawet 118 milionów skrajnie biednych Afrykanów będzie narażonych na suszę, powodzie i ekstremalne upały . To z kolei mocno wpłynie na osiągniecie celów zmniejszania ubóstwa i wzrostu gospodarczego, pozostawiając więcej osób w głęboko zakorzenionym i powszechnym ubóstwie. Autorzy raportu oszacowali, że inwestycje w adaptację do klimatu dla Afryki Subsaharyjskiej kosztowałyby od 30 do 50 miliardów dolarów rocznie w ciągu następnej dekady i równocześnie stworzyłyby możliwości zatrudnienia i ożywienia gospodarczego, przy jednoczesnym zachowaniu priorytetów środowiskowych.


Oprac. Redakcja.
Zdjęcie główne: Asia Culturecenter  | Unsplash

(Visited 90 times, 1 visits today)
Tagi: , , , Last modified: 1 września 2023
Close